Sám Hối

Đêm thao thức quán lại mình sám hối,
Nhiều năm thực hành còn mãi tham, sân, si,
Vương vấn hơn thua, lộ rõ những gì …
Rằng chất chứa ẩn tàng … bao tập khí !

Chút duyên may nhờ những trang nhật ký,
Nửa thì thầm khe khẽ… nửa dạy khuyên …
Ôn lại Cẩm nang xưa… sẽ biết căn duyên
” Hãy tự là chính mình, đừng nhìn người khác “

Quả thật vậy ! Mỗi hoàn cảnh tạo ra tương tác,
Thể nhập dụng công… khó nhọc vô vàn
Kinh nghiệm xưa… dẫu ôn lại lần ngàn.
Không tài nào trở thành thâm uyên thông thạo !

Mong được nương tựa trong nhà Tam Bảo.
Ngưỡng cầu Thiện tri thức… thẩm tra bàn thảo!!!

Huệ Hương

____________________

 

Ngẫm Bổn Sư vì chúng sinh lạc lối
Bỏ ngai vàng, phú qúy chẳng màn chi
Còn chính mình lẩn quẩn tham, sân, si
Dù cố gắng vẫn mềm lòng lơi trí

Ngẫm Bổn Sư vì chúng sinh chứng lý
Sinh tử luân hồi đeo mãi nghiệp duyên
Còn chính mình học thuộc những lời khuyên
Nhưng tâm vượn lao xao… buông biếng nhác

Ngẫm Bổn Sư vì chúng sinh ký thác
Phật sẽ thành đừng ngại bước gian nan
Hãy chính mình đốt đuốc Tuệ hiên ngang
Nhận rõ vô minh thành tâm tầm đạo

Sám hối nghiệt duyên… dựa nương Tam Bảo…

tp

________________

 

Sám Hối nghiệt duyên …..dựa nương tam bảo .
Tự mình thấp đuốc đi, theo Chánh Pháp ….
Quên lời Phật … tự đi… hướng sai lạc …
Phật dạy quán tâmsoi lại chính mình …

Từ lâu đi Ngược …. luôn quán chúng sinh.
Tâm mình lầm lỗi, dấu quanh không biết.
Sai lời Phật dạy … kể sao cho xiết… !!?
Càng cố tu, càng xa Phật ngút ngàn !!!?

Đêm Sám Hối… Quán Lại Mình Sám Hối…
Quay đầu là bờ, đúng hướng tiến tu…?!
Đuốc Chánh Pháp, soi tỏ kiếp phù du
Thắp đuốc tuệ, Vô mình liền biến mất…

Tu cần phải… hiểu đúng pháp như thật…
Đúng hướng rồi… ta thong thả bước đi !!?
Dù đường xa… có tiến… gắp làm chi ?!
Biết soi lại tâm mình… bạn tiến bộ !?

Đúng hướng rồi… bước đi rồi sẻ tới.

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.