Thiền Sư Việt Nam


Nhị Tổ đầu tiên của Tào Động Việt Nam.

Tào Động Việt Nam tiếp tục truyền đăng nơi núi Phụng
Sơ Tổ Thuỷ Nguyệt, Ngài Tông Diễn thứ hai
Hành trạng siêu xuất đáng bậc kỳ tài
Chí kiên quyết nhẫn nại… Giác Ngộ đạt Đạo
Tổ Thuỷ Nguyệt được thần linh mách bảo
Hạnh Hiếu, từ bi Ngài Tông Diễn… Hoà Thượng Cua
Hậu bối lần lượt trình lại gương xưa
Từng trang thiền sử về cuộc đời hoẵng pháp!

1- Thiền Sư Thông Giác Đạo Nam Thủy Nguyệt

Hai mươi xuất gia, tầm đạo sang Trung Quốc năm hai tám,
Cùng hai thị giả… mất một, vất vã đến Cao Bằng
Vài tháng sau… giấc mộng giải tỏa mọi phân vân!
Tìm núi Phượng Hoàng Tào Động Tông… Ngài Trí Giáo.
Nương cổng tam quan, ba tháng viết nói thông thạo,
Dâng biểu yết kiến ngôn ngữ… hết bất đồng,
Bản lai: ” MẶT TRỜI SÁNG GIỮA HƯ KHÔNG ”
Được nhập chúng… một năm sau thọ giới
Trải qua sáu năm được ấn khả truyền kệ pháp phái
Về tới Việt Nam, cầu siêu… mộ thị giả mọc đóa sen!
Núi Thượng Long khế hợp… thượng đường bao người khen
Thị tịch bảy ngày mùi hương ngát nơi núi Nhẫm !

2- Thiền Sư Chân Dung Tông Diễn

Công đức và đạo hạnh đã đi vào Sử sách !
Giải cứu pháp nạn Phật Giáo, tích truyện Hoà Thượng Cua
Sám hối tượng Phật đặt trên lưng Vua,
Chùa Hoà Nhai và dưỡng mẫu đường… vọng bảo tháp !
Cơ duyên đạt đạo ” Có, Không hai chẳng lập ”
Động Sơn Ngũ Vị tiếp nối được truyền trao,
Tham vấn, tọa thiền tinh tấn biết bao…
Mãi ba hai tuổi được thọ giới cụ túc !
Được Vua ban ” Ngự Tiền chi Quân ” tước chức
Hoa Nghiêm, Pháp Hoa mộc bản khắc tại Hoà Nhai
Ngồi kiết già thị tịch lúc bảy hai
Đệ tử nối pháp Từ Sơn Hành Nhất
Học Tổ Sư Thiền, xuyên suốt TỨC TÂM TỨC PHẬT !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.