Thuyền Bát Nhã – Dòng Hiện Sinh – Bát Nhã Thuyền Không…

Thuyền Bát Nhã.

Tài, sắc, danh vọng, như ảo mộng
Nhân duyên giả hợp, có rồi không
Trùng dương gợn sóng, do dông tố
Bát Nhã thuyền Từ, lướt thong dong

Ngũ dục ham vui trôi giữa dòng
Thuyền Từ cứu vớt kẻ trôi sông
Đưa người vượt biển trầm luân ấy
Bảo sở ngày về, nguyện ước mong

Trí tuệ thậm thâm, Bát Nhã không
Sắc không, không sắc, tánh tương đồng
Tiếng chuông cảnh tỉnh, hồn mê muội
Chợt tỉnh quay về, ngộ Pháp không

Tỳ Kheo Thích Trí Giải

___________________________

 

DÒNG HIỆN SINH

Tài sắc danh vọng nào ảo mộng
Nhân duyên liên kết thật tương đồng
Trùng dương gợn sóng Tâm nào động ?
Bát Nhã thuyền Từ bỏ bến sông.

Ngũ dục ở đời là nguồn sống
Thuyền Từ chả vớt kẻ Tánh Không
Ra vào đâu thấy trầm luân bóng ?
Thường Lạc Ngã Tịnh chính nơi lòng.

Trí của chúng sanh khó giác thông !
Sắc không, không sắc chớ dài dòng
Có sao mê muội cần chuông gióng ?
Tự tại cần chi về Pháp Không ?!

Quảng An

___________________________

Bát Nhã Thuyền Không…

Ngụp lặn luân hồi, mãi ngóng trông
Công danh, tài sắc nắm… hoài không ?
Thanh xuân trụ, hoại điều nhân tố
Phúc lộc nào dừng chỗ… ruổi rong

Duyên nghiệp bủa giăng mắc… lưới tròng
Đắm mê ngũ dục mặc… sâu nông
Tự mua phiền não, dây oan lấy
Bể khổ trầm luân, quyện… quấn mong

Phật Nguyện dong thuyền vớt… cứu vong
Ta Bà dừng luyến, Xả… rời buông
Vô thường gần, chớ… u minh muội
Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa Sắc, Không

Ngụp lặn luân hồi, vẫn rất đông
Dù cho Bồ Tát, Phật tầm mong…
Hiện sinh dục ái duyên… nào tận
Bát Nhã thuyền không, sóng dợn… lòng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.