Đêm Ttrăng Sao

Đêm trăng sao là đêm rực rỡ
Phật Tử mà chớ lở đường tu
Siêng năng từng bước dài lâu
Thực hành kính kệ ơn sâu theo Thầy

Vô thưởng đến không chờ ai cả
Hữu vô tình không ngã nào lơi
Hiểu rồi khắp chốn nơi nơi
Cùng nhau tinh tấn một đời tròn tu

Lời kinh kệ vang lên khắp chốn
Cùng nhau tu dù khốn khổ nhiều
Nhưng mà đã quyết một điều
Theo chân Phật Tổ không xiêu tấc lòng

Trăng sao đó vẫn còn nguyên vẹn
Tinh tấn lên kẻo thẹn chung quanh
Một lòng đáp trả tứ ân
Mà ta gánh nặng khi sanh vào đời

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.