Khép Trang Kinh

Khép trang kinh từng lời hồi hướng
Cầu muôn loài không vướng khổ.đau
Đừng gây phiền não cho nhau
Trần gian hạnh phúc dài lâu đất trời

Mỗi bước đi không rời Phật hiệu
Đã tu hành lo liệu chăn tâm
Không cho vọng niệm lan tràn
Để vô minh đến trăm ngàn khổ đau

Kinh của Phật từng câu nhắc nhở
Phải siêng năng kẻo lỡ dịp may
Niết Bàn nắm giữ trong tay
Nguyện sâu hành thiết từng giây nhãn tiền

Chủng tử xưa đủ duyên đã trổ
Tinh tấn lên sẽ có thành công
Như cây lúa trĩu nặng bông
Nông gia chăm sóc một lòng trước sau

Khép trang kinh nguyện cầu tất cả
Khắp nhân gian vất vả lìa xa
Con xin gánh hết đó mà
Công này bé nhỏ Di Đà con theo

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.