Sống

Sống một ngày thọ ân đời đó
Nên phải luôn thật cố gắng lên
Thành người lành thiện rất hiền
Chung quanh ai cũng đều nên bạn bè

Sống một ngày đừng mê làm ác
Nghiệp sẽ gieo nào khác hại mình
Hãy luôn đối xử chân tình
Lìa xa nẻo dữ nhớ in tâm này

Sống một ngày lời Thầy đã dạy
Ta thực hành trông cậy chính ta
Nhất là pháp ấy lục hòa
Với cùng tứ nhiếp thiết tha hết lòng

Sống một ngày Tây Phương lòng ước
Tín nguyện hành từng bước công phu
Chí thành nhất quyết siêng tu
Di Đà luôn niệm ngàn thu không rời

Sống một ngày từng thời tinh tấn
Kẻo vô thường nào tránh được đâu
Tử sanh đến vội qua cầu
Rồi thì đọa lạc chìm sâu tam đồ

Sống một ngày là nhờ tất cả
Gây nhân lành trổ quả mai này
Tứ ân thọ lãnh sâu dày
Há mà quên đặng .. luôn ghi khắc lòng

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.