Ngày Đã Trôi

Ngày đã trôi… gần về cõi tử
Cố làm sao cư xử vuông tròn
Có bao hội ngộ sẽ còn ??..
Trao từng câu pháp bào mòn nghiệp xưa

Nhờ chủng tử lên chùa tu tập
Đã trổ mầm khi gặp đệ huynh
Sẻ chia từng chút ân tình
Bước vui hành pháp thật nghìn ân sâu

Nhớ ngày nào từng câu khuyên nhủ
Hãy quy y … Phật Tử sống hiền
Chao ôi thật khó trăm miền
Nương nhờ pháp lữ cũng nên tạm tròn

Ngày đã trôi … nhưng lòng an lạc
Sống lành vui như nhạc nhẹ vang
Dần dần lời nói thênh thang
Bớt đi khẩu nghiệp đa mang lâu đời

Thân và ý mỗi thời thay đổi
Nhờ ân Thầy từng lỗi bớt đi
Xa lìa tham giận mê si
Khoan dung lòng mở có chi sánh bằng

Khẩu nghiệp nay cũng hằng thay đổi
Lời nhu hòa xin gởi người quen
Gặp nhau hai chữ nhân duyên
Kết thành quyến thuộc bình yên tu hành

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.