Tu Là Viết Lại Đời Mình

Dù vẫn biết vạn pháp …  NHƯ HUYỄN !
Dứt làm sao tham luyến si sân
Đã quen nhận giả làm chân
Cuối cùng THẤY, BIẾT …  lỗi lầm chất chứa !

Luật nhân quả chớ quên, tự hứa
Ai làm nấy chịu, hãy nghiệm ra
Chỉnh sửa điều xấu ác, tà
Bản nháp đời mình …  soát rà tâm thức

Từng sát na lục căn thu thúc
Không vật gì không có nguyên nhân
Mưu cầu hạnh phúc bản thân
Lo lắng phát sinh, đấu tranh đủ thứ!

Bao giờ tâm rỗng rang thực sự ?
Cam lồ pháp vũ tích tụ đạo mầu
Không có gì để tham ưu
Tu là chuyển đổi phàm phu thành trí

Hạnh phúc là tự mình xả … KỶ
Miên mật trong giáo pháp hành trì
Trí tuệ hướng dẫn Từ Bi
Trải nghiệm kinh qua chép ghi bài học
Phật Pháp ở trước mặt là châu, ngọc!!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.