Người Bạn Cần Thân Cận!

Những bài pháp thoại …
Bạn rất cần thân cận vì luôn nhắc nhở
Giúp chuyển đổi mọi tà kiến sai lầm
Khiến sống đời hạnh phúc biết tri ân
Kho giáo lý đồ sộ …
Đức Phật ban truyền sâu sắc quá!
Từ phàm phu đến thánh nhân cao cả!
Nhờ phương tiện thiện xảo, khế hợp căn cơ

Người được phước duyên … sàng lọc, tẩy mờ
Buông bỏ mọi chấp trước, dục vọng ô nhiễm
Cái Ngã ảo tưởng sẽ dần dần tan biến
Nhận thấy thân này giã huyễn mong manh
Sống trong lòng đạo pháp… tín thành
Quy ngưỡng vọng …
Đạo Phật mang tính chất khoa học minh triết
Vượt thời gian, không gian liên tục siêu việt
Chỉ cần cá nhân biết học hỏi tìm cầu
Bên những bài pháp thoại tính chuyên sâu
Sẽ giải quyết mọi vấn đề … thật đầy đủ
Nhớ câu “ Lập xứ đắc chân, tuỳ xứ tác chủ”(1)
Vì được người bạn Pháp thường xuyên nhắc nhở !

Huệ Hương

_____________________
(1) Thật ra là “Tuỳ xứ tác chủ, lập xứ đắc chân “có nghĩa là mình phải làm chủ bất cứ hoàn cảnh nào và ở đâu ta cũng có khả năng sống với con người thật của mình.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.