Hình Khóa Tu Mùa Thu Chùa Hoa Nghiêm Ngày 8 & 9/4/2023


Dưới đây là hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại hình Khóa Tu Thứ bảy 8/4/2023 tu ở chùa và Chủ nhật 9/4/2023 tu ở Park. Xin nhấn vào hình để xem cở lớn


Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.