What Life Could Mean to You (Tác giả Adler)

Tạm dịch là “Cuộc sống có ý nghĩa gì với bạn” – Tự ti là khởi đầu trở nên siêu việt

Better Version

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.