Thầy Thích Chân Tính Chùa Hoằng Pháp Viếng Thăm Chùa Hoa Nghiêm Ngày 06/04/2015

Dưới  đây là một số hình ảnh Thầy Thích Chân Tính chùa Hoằng Pháp ở VN hành hương sang Úc,  Thầy ̣đã đến viếng thăm Chùa Hoa Nghiêm lúc trưa ngày  06/04/2015.

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.