Lễ Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

Không biết bạn có khi nào cảm thấy lòng mình rúng động và nước mắt rưng rưng khi nghe các bậc cao tăng cất cao giọng ngâm khi đánh ba tiếng chuông trước một ngôi chùa cổ tại một danh lam thắng cảnh khi tham dự một chuyến hành hương không ?

Nguyện tiếng chuông này ngân khắp cõi
Thiết Vi, ngục tối thãy xa ngay
Cõi trần trong sạch đều thông suốt
Giác ngộ sinh linh cả một loài ….

Nghe chuông… phiền não dạ lâng lâng
Bồ đề thêm lớn Tuệ sáng ngần
Xa rời Địa Ngục qua hầm lửa
Nguyện thành như Phật độ chúng sinh

ÁN GIÀ RA ĐẾ TA BÀ HA

Những chữ ngục tối, Thiết Vi, Địa ngục đã làm tôi liên tưởng ngày đến mẫu chuyện đã được Phật dùng làm phương tiện trong kinh Địa Tạng để khuyến khích chúng sinh làm nhiều việc thiện hơn, sửa đổi cái sai bỏ cái xấu để đẩy lùi nghiệp quả từ từ để rồi bước dần vào con đường Đạo.

Vì nếu xét về định nghĩa thì Địa Ngục theo Phật Học đại tự điển dịch từ chữ Phạn Naraka hay Nỉraya có nghĩa là chẳng vui, đáng ghét chán, đủ mọi thứ khổ, nơi những chuyện Có và Không tranh nhau và chúng nương tựa nhau ở dưới đất và cũng có nghĩa là khi nào trong tâm ta (địa) luôn có những điều vừa kể trên hành hạ ta tức là ta đang ở trong địa ngục.

Và trong các buổi lễ cầu siêu cho vong linh trong vòng 49 ngày sau khi chôn cất thân nhân người quá vãng được khuyến khích đọc nhiều lần Kinh Địa Tạng để vừa có lợi cho người mất mà thân nhân còn được phúc báu (Âm siêu Dương thới).

Vậy thì Địa Tạng có nghĩa là chi ?

Xin thưa Địa là sâu dầy cứng rắn.

Tạng là dung chứa tất cả.

Như vậy để chỉ cho cái bản thể của chúng sanh thường được biết dưới cái tên là Tâm.

Vì Tâm vô hình vô tướng không ai đập phá được nên nói là cứng rắn.

Tâm không thể dò lóng đo lường được nên gọi là sâu dầy.

Ngoài Tâm là cái vô cùng cực không có một vật gì hết nên nó dung chứa tất cả.

Thế thì Địa Tạng Vương Bồ Tát là Ai mà trước khi vào kinh ta thường đọc tụng:

…….Nay con tán dương chân công đức
Địa tạng Bồ tát đại từ bi
Góp tập thân lành độ chúng sanh
Rung tích trượng mở toang địa ngục
Nâng minh châu soi khắp đại thiên
Trước đài ” nghiệp kính ” điện Diêm Vương
Vì chúng sanh ở cõi Nam Diêm
Làm Giáo Chủ chứng minh công đức

Nam Mô ĐẠI BI ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ
Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài Địa Tạng như sau.

1. Trong vô lượng kiếp về trước, ngài Địa Tạng là một vị Trưởng giả, nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện: “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.”

2. Vào thời quá khứ vô số kiếp trước, thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Ngài là một người nữ dòng dõi Bà-la-môn có nhiều phước đức và oai lực; nhưng mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phước, tạo rất nhiều ác nghiệp, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Là người con chí hiếu, cô rất thương nhớ mẹ, và đã làm vô lượng điều lành, đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ, và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức chí thành ấy, đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết là mẹ của Cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Vô cùng hoan hỉ trước tin ấy, cô đã đối trước đức Phật Giác Hoa phát nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”

3. Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ngài Địa Tạng là một vị vua rất Từ bi, thương dân như con … nhưng chúng sanh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp, vị vua hiền đức này đã phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.

4. Vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sanh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… vì lòng thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.”

Nhưng nếu khi ta đã lên cao một chút về Giáo lý thì ta sẽ thấy lời dạy của Kinh Hoa Nghiêm ” Nhất thiết do Tâm tạo ” thì thiết nghĩ Thiên đường hay Địa Ngục cũng đều do Tâm mà ra.

Những gì Tâm làm được thì Tâm phá được và chỉ có Địa Tạng của Ta mới có thể phá ngục Thiết Vi của Tham Sân Si mà trả chúng ta về cảnh giới giải thoát tự tại.

Và Vì đã nói Địa Tạng là Tâm cho nên oai thần của Địa Tạng là oai thần của Tâm, một khi Ai biết quay về với Tâm để có được sức oai thần ấy thì phải có.

1- Cái muốn cương quyết ( lòng tự nguyện với lòng )

2- Phải thực hành lời nguyện của mình trong Tâm

3 – nhưng vì không đủ cương quyết và kiên trì nên ta phải tự thệ với mình

Và theo đúng như mật nghĩa thì Địa tạng chỉ Tâm chớ không phải là một vị Bồ Tát thật có cho nên tôi đã thường phân tâm và tự hỏi lễ bái và chiêm ngưỡng cúng dường có cần không ? Thì đã được các vị Cao Tăng nhắc nhở như sau:
*** Nên tiếp tục nhưng với một tinh thần mới, một thái độ mới.

• Hãy đọc kinh Địa Tạng nhiều lần để hiểu thêm thâm yếu mật nghĩa về luật nghiệp báo nhân quả phân minh.

• Suy ngẫm về những câu chuyện mà Đức Thế Tôn đưa ra để tạo một niềm tin vững chắc vào lời dạy của Phật.

• Thực hành những phương pháp tu sửa để chúng ta thật tâm cương quyết thoát ly Địa ngục.

Thể nhưng trong thực tế dân gian còn có những điều mà ta tưởng là mê tín dị đoan nhưng đôi khi có những cảm ứng bất tư nghì khó diễn tả mà bản thân tôi đã chứng nghiệm đúng 100% khi đến viếng chùa Vô Thủ Địa Tạng (Kubinashi Gizou) ở Fuchu. ( Nhật Bản) trong chuyến hành hương Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan 16 ngày với chùa Quảng Đức Theo như tôi được biết Địa danh này có lẽ người Việt chúng ta được biết và tha thiết mong được đến là nhờ đọc qua 3 tập truyện “Những mẩu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Fuchu do HT Thích Như Điển dịch từ một tập sách tiếng Nhật, trong đó có khoảng 300 câu chuyện kể về những trường hợp những người bị bệnh mà y học đã bó tay, họ đến đây cầu nguyện và đã được cứu“. ( Fuchu là một thành phố nhỏ nằm trong tỉnh lỵ Hiroshima ) và Đức Địa Tạng Vô Thủ đang được tôn trí trên một ngọn đồi rất quang đãng. Trên đường di chuyển đến nơi này, Thầy trưởng đoàn đã kể về huyền thoại của ngôi chùa nhỏ này, cũng như đã hướng dẫn mọi người nên thỉnh một hay nhiều chiếc khăn tay, trên đó có viết câu tâm chú bằng tiếng Nhật là: “Án Ha Ha Ha Vỹ Sa Ma Lý Ta Bà Ha” rồi đem khăn nầy đến cọ sát vào mình đá của Ngài Địa Tạng nhiều lần, cũng như khấn tên họ của người bịnh rồi đem về nhà. Khi nào người bịnh đau nơi đâu thì để khăn ấy vào chỗ đau và tụng câu tâm chú, sẽ có hiệu nghiệm ngay.

Khi về đến Úc tôi đã tìm thấy câu thần chú này được dịch ra Phạn Ngữ “OM HA HA WIN SA MO TI SO HA” hay tiếng Sanskrit “OM HA HA WISMAYE SVAHA” trên YouTube và đã đắp cái khăn mà tôi thỉnh về đặt lên nơi mắt mà bác sĩ chuyên khoa cách đây vài năm trước nói rằng sau 5 năm con mắt bên trái tôi sẽ mù và tin tưởng đọc theo cả trăm lần mỗi ngày cho đến ngày đi tái khám lại.

Điều lạ kỳ mới đây khi đi tái khám và được chụp lại một cách rõ ràng hơn sau 4 năm những dấu hiệu nghiêm trọng nay đã lợt dần và mắt tôi thấy sáng hơn trước nhiều lắm.

Làm sao có thể giải thích được sự bất tư nghì mà mình cảm ứng đây , chỉ xin trình bày với tất cả những gì mình đã trải nghiệm qua đó các bạn có thể tìm thấy được một điều gì mới hơn không… trong ngày vía Địa Tạng (30 tháng bảy âm lịch hằng năm ) Năm nay trùng vào ngày 9/9/2018.

Kính Chúc các bạn may mắn khi thực hành và tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.