Hạnh Nhẫn Nhục Là Thể Tánh Của Niết Bàn !

Qua Pháp Ngữ Đức Tỳ Bà Thi Phật
Nhẫn nhục vi đệ nhất
Phật thuyết vô vi tối
Bất dĩ thế tu phát
Hại tha vi sa-môn

Tạm dịch:

Nhẫn nhục là bậc nhất
Niết-bàn là tối thượng
Xuất gia não hại người
Không xứng danh Sa-môn

Giá trị ngàn đời không thay đổi… uyên nguyên
Kinh “ HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH “ ai hữu duyên
Nên phát tâm cầu nguyện, đọc, tụng, lễ lạy!

Phải chăng cũng là một pháp môn VÔ NGẠI !
Bồi dưỡng công đức… rút ngắn sinh tử luân hồi
Đừng để thân huyễn giả một khi đã mất rồi
Chớ dại khờ tiếc nuối… làm sao gặp Phật ?

Bóng thời gian… tháng, ngày xuôi dòng trôi tất bật
Mau kết duyên lành nghe pháp tinh chuyên
Chư Phật giáng trần nhiều kiếp luân phiên
Thật vinh hạnh… hạt cát trong sa mạc
…. mang danh Phật Tử

Hãy áp dụng HẠNH NHẪN NHỤC… tiệm tu đời khách lữ
Nhớ cho rằng đệ nhất… thể tánh Niết Bàn
Đức Phật giảng trong kinh Bản Lai, Tạp A Hàm
Muốn đạt pháp Vô Vi… Nhẫn, Nhẫn, Nhẫn… Thân, Khẩu, Ý !

Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Tỳ Bà Thi Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.