Ngày Mai… Ai Đoán biết?


Nhiều việc xảy ra bất ngờ khó đoán biết !
Bản thân mình chợt ngơ ngác… Pháp vận hành ?
Cái đúng nguy hiểm do mình hy vọng… sẽ thành.
Như đi vào hư không,,, chẳng thể nào định vị !

Đối chiếu suốt hành trình… bất cứ gì suy nghĩ !
Chợt nghiệm ra chẳng tồn tại lâu dài
Đừng lấy thời gian chờ cơ hội ngày mai
Hãy thu thúc lục căn… sống đơn giản, chuyên nhất !

Giữ vững niềm tin mạnh mẽ vào Đức Phật !
Phật tôn tượng bên ngoài và Đức Phật bên trong,
Làm một việc tích cực, hoàn tất cho xong
Thì ra….Chánh niệm là quan trọng và cần thiết !

Ngày mai đến… chưa một ai đoán biết ?
Sự thật…có vỡ mộng, vô nghĩa lắm không ?
Chỉ có trí tuệ mới nhìn thấu… cảm thông
Và mạnh mẽ cười, ôi pháp vận hành… THÚ VỊ !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.