Kinh mừng Lễ Đức Phổ Hiền Bồ Tát 21/2

Kính bạch Ngài,
Nhiều năm đọc tụng thọ trì Thập Quảng đại nguyện (1)
Kính tri ân pháp hành thắng diệu từ Ngài
Nhập vào cảm ứng hồi hướng, sám hối diễn bày
Phát sinh vô tận năng lực và niềm tin trải rộng!

Kính bạch Ngài,
Mỗi hạnh nguyện là kho tàng quan trọng
Giúp con tin tưởng Phật lực mãi hộ trì
Càng tinh tấn phát triển tâm đại bi
Qua hình ảnh Ngài cưỡi voi…lung linh tiếng nhạc

Học Pháp Hoa kinh, phẩm Phổ Hiền khuyến phát
Từng bước ..bên ngoài quyết không đuổi với lục trần
Bên trong phá chấp trước đã che phủ chân tâm
Kiếp kiếp lợi lạc chúng sanh với thành ý !

Kính bạch Ngài,
Nguyện gỡ bỏ mọi ảo tưởng, lãnh hội chân lý
Đi vào cuộc sống bằng con mắt và trái tim
Biết kham nhẫn thị phi bằng cách lặng im
Được Ngài phóng ánh sáng trắng vào tâm khảm
“Phật pháp là biến mọi phức tạp thành đơn giản”

Nam Mô Thập Quảng Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát.

Phật Tử Huệ Hương

________________________

(1) Mười Hạnh nguyện Phổ Hiền

Một là thành tâm kính lễ các đức Phật.
Hai là khen ngợi, tán thán Như Lai.
Ba là thực hành hạnh cúng dường rộng rãi.
Bốn là ăn năn chừa bỏ các nghiệp chướng.
Năm là vui theo các công đức.
Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ ở thế gian.
Tám là thường tu học theo lời Phật dạy.
Chín là luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sinh.
Mười là hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.