Chú Tiểu: Nhìn Hình Ảnh Lòng Cảm Thấy Bình An


Đối diện với mấy Chú Tiểu là những Quân Nhân chấp tay cung kính , điều này dễ hiểu vì tuy Miến Điện do những Tướng Lãnh thống trị, nhưng tự do tín ngưỡng vẫn được tôn trọng và Dân Tộc Miến Điện rất sùng bái Đạo Phật.

Pages: 1 2

Comments are closed.