Kinh A Di Ðà

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Ta nghe như vầy:

Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Ðộc tại nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Ðại Tỳ kheo câu hội, đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biềt, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Ða, Châu Lợi Bàn Ðà Dà, Nan Ðà, A Nan Ðà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Ðề, Tân Ðầu Lô Phả La Ðọa, Ca Lưu Ðà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Ðà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Bồ Tát A Dật Ða, Bồ Tát Càn Ðà Ha Ðề, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, cùng với các vị Ðại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư Thiên như ông Thích Ðề Hoàn Nhơn v.v…và đại chúng cùng đến dự hội.

Bấy giờ Ðức Phật bảo Ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: “ Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có Ðức Phật hiệu là A Di Ðà hiện nay đang nói pháp.”

Xá Lợi Phất! Vì sao cõi đó tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hợp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Ðức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức Ðức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm, xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạt, Khổng tước, Anh võ, Xá lợi, Ca lăng tần già, Cọng mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần v.v… Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thật là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Ðức Phật đó không có ba đường dữ. Xá Lợi Phất! Cõi của Ðức Phật đó tên đường dữ còn không có, huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Ðức Phật A Di Ðà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của Ðức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, ví như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! Cõi nước của Ðức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghỉ sao? Ðức Phật đó vì sao hiệu là A Di Ðà? Xá Lợi Phất! Ðức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Ðà. Xá Lợi Phất! Ðức Phật đó và nhân dân của Ngày sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Ðà. Xá Lợi Phất! Ðức Phật A Di Ðà thành Phật nhẫn lại đến nay đã được mười kiếp. Xá Lợi Phất! Lại Ðức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! Cõi nước của Ðức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển. trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng, vô biên a tăng kỳ để nói thôi! Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những đều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc đại thiện nhơn như thế câu hội một chỗ. Xá Lợi Phất! chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó. – Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe nói Ðức Phật A Di Ðà, rồi chấp trì danh hiệu của Ðức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thời người đó đến lúc lâm chung, Ðức Phật A Di Ðà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Ðức Phật A Di Ðà. Xá Lợi Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sinh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ðức Phật A Di Ðà:

Phương Ðông cũng có Ðức A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Ðại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật… hằng hà sa số những Ðức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Ðức Nhật Nguyệt Ðăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Ðại Diệm Kiên Phật, Tu Di Ðăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật… hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây có Ðức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Ðại Quang Phật, Ðại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật… hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Bắc, có Ðức Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật… Hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới có Ðức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Ðạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật… Hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên có Ðức Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Ðại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Ðức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật… Hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này”.

Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Xá Lợi Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của Ðức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các Ðức Phật hộ niệm, đều không thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các Ðức Phật nói.

Xá lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Ðức Phật A Di Ðà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Xá Lợi Phất! Cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các Ðức Phật, các Ðức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.

Xá Lợi Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này, đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!

Ðức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A Tu La, v.v…nghe lời của Ðức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ mà lui ra.

Phật nói kinh A Di Ðà.

http://www.niemphat.vn/2013/11/kinh-di-da/

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.