Tâm Kinh

Chúng ta có hai phần danh sắc
Nào khác gì xin nhắc nhở nhau
Sắc là thân thể biết mau
Danh tâm thức đó ẩn sâu vô cùng

Tâm Kinh kia đã từng chỉ rõ
Ngũ uẩn này kìa đó giai không
Nên chi khổ nạn một lòng
Đều qua thoát khỏi dẫu trong Ta Bà

Đó là lý chúng ta đều biết
Văn tự thôi nào hết đã xong
Bước thêm quán chiếu cho tròn
Lời kinh sáng tỏ mênh mông đất trời

Một chút nữa vui đời áp dụng
Thực tướng sâu với những lời kinh
Không còn chấp ngã, chúng sinh
Vang câu yết đế rõ tình bình an

Lòng từ đó thênh thang biển lặng
Soi bóng mây cùng rặng núi xanh
Gửi lời thăm hỏi Chị Anh
Giai không ngũ uẩn tu hành tròn vo

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.