Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử


Thích Nữ Như Lan

http://www.phatam.com/video/thich-nu-nhu-lan/niem-phat-giai-thoat-sanh-tu-video_881769ee6.html

Comments are closed.