Người Có Trí Trên Đời, Vĩnh Viễn Không Làm Ác!

Pháp Ngữ Phật Thi Khí, bốn câu ngắn gọn!
“ Ví như người có mắt sáng
Tránh được đường hiểm nguy
Người có Trí trên đời
Vĩnh viễn không làm ác ”
Giai đoạn đầu… đệ tử đắc quả thật nhanh
Ba lần hội thuyết pháp độ ức vạn chúng sanh
Nhất… 10 vạn, hai… tám mươi ức, ba… 7 vạn !

Chư Phật quá khứ khuyên nhiếp phục bát nạn !
Thanh tịnh trong sáng… cần phá bỏ chấp trước thân, tâm
Đắm nhiễm kiến thức… thế trí biện thông
Sẽ BẤT TÍN và ra đi trong đau khổ !

Đọc tích truyện thẩm sâu… ẩn tàng kinh Trung Bộ
Phận biệt Tưởng Tri, Thắng Tri, Liễu Tri
Để tự mình thực hành được… chữ LY
Ly tham, ly dục sẽ diệt trừ vọng tưởng !

Trở về lịch sử… Thi khí Phật 7 vạn tuổi thọ hưởng
Đại Niết Bàn cách đây 31 kiếp lâu xa
Hai đệ tử giỏi A Tỳ Phú, Tam Bà ĐÀ,…
Cha Minh Tường, Mẹ Quang Diệu dòng Sát Đế Lợi !

Ích lợi qua thâm cứu… nhiều điều tỏ ngộ
Nguyện gắng chuyên Bát Chánh Đạo vượt thắng khổ đau
Diệt lần chấp ngã, chấp pháp, tự cao
Bởi nghiệp thức đa phần dựa trên tập quán !

Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm kiếp Thi Khí Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.