Hy Vọng – Khiêm Tốn

Hy vọng !

giới đua nhau chủng vắc xin
Hy vọng lan nhiễm sẽ giảm thuyên
Ai hay biến thể thật khó đoán
Phố thị, vùng quê giản cách nghiêm
Thời đại bốn không… kỹ thuật tiến
Vững tin khoa học thắng … dịch điên
Ai ơi bây giờ tự sách tấn
Cộng nghiệp vì xưa tạo chung duyên !

Huệ Hương

_____________________________

 

Khiêm Tốn…

lúa chín … bông lúa cúi đầu !
Đạo pháp cần tu học chuyên sâu
Chớ chủ quan … thông minh tinh nhuệ
Âm thầm dồi trau….khiêm tốn khâu
Mọi việc trên đời là chất liệu
Tự mãn …chưa phải trưởng thành đâu
Dấu hiệu đầu tiên của Trí Tuệ
Cung cách khiêm nhu … bình an mau.
Thoải mái vì không cầu thắng bại
Bình thường là Đạo thật nhiệm mầu !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.