“ Tám Điều Giác Ngộ Bậc Đại Nhân ”

Đức Thế Tôn thuyết giảng ( do lời thỉnh cầu của Tôn giả A Na Luật )

Sống giữa nhung lụa, nhạc trời… theo Túc sanh truyện
Một trong bảy vương tử phát tâm xuất gia
Khi Đức Thế Tôn về thăm lại Vua Cha
Được ngợi khen… vượt thắng cám dỗ nữ sắc !

Nghiệp chướng Thuỳ miên, hôn trầm lại vướng mắc
Khi nghe pháp… cơn mê ngủ… chìm sâu dần
Bị quở trách trước đại chúng hỗ thẹn… quyết tâm
“ Sẽ không ngăn ngại Thánh Đạo “… từ đây không nhắm mắt !

Đôi mắt sưng phù sau bảy ngày giuwx thệ miên mật
Cuối cùng… dù vương giả thanh lịch phải chịu mù
Chấp nhận thực tại… không than trách chỉ TU
Thế Tôn khuyên vào định Thiền Quán

o túc duyên nhiều thiện pháp… trổ quả viên mãn
Nhãn căn đắc chứng được thần thông
Hiện ra trước mắt cảnh vạn dặm muốn… trông
Thấy suốt đời sống nhiều kiếp trong luân hồi sinh tử !

Mười lần Đế Thích, bảy lần Vua, sáu người, một thú !
Khi khất thực, thương chúng sinh khổ nạn dễ duôi
Thỉnh nguyện Thế Tôn… pháp môn tế độ cho đời
Từ đấy… mới có kinh BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Được tán dương trước Tăng đoàn “ Thiên nhãn đệ nhất “
Nhân đọc hành trạng Ngài ngẫm suy… chớ chấp lầm !
Lời Lục Tổ và Nhật Hoàng Sơ Tổ Trúc Lâm
Còn… đắm nhiễm não phiền cẩn thận về chữ… Ngủ !

Kính xin ghi chép lại… mời tư duy kệ cú :
“ Cư Trần lạc đạo thả tuỳ duyên
Đói thì ăn mệt ngủ liền
Kho báu trong nhà thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền “

Và Lục Tổ Huệ Năng có dạy :
“ Tăng ái bất quan tâm
Trường thân lưỡng cước ngoạ ”

Nam Mô Thiên Nhãn Đệ Nhất A Na Luật Tôn Giả!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.