Nhìn Về Tương Lai !


Nay chợt hiểu không chỉ là tuổi trẻ !
Cần đứng vững đôi chân cặp mắt sáng trong
Bất cứ tuổi nào… trung niên, thu, đông
Có điều ấy… hạnh phúc tăng phấn khởi!

Hiện thân chân lý sống mỗi ngày đi tới!
Ánh sáng chan hoà lan tỏa khắp nơi
Khơi dậy tỉnh giác sáng suốt trong tôi
Nhận ân phước mà khoa học mang đến !

Giống như kiến thức Phật học… không bờ bến
Thế gian cần bộ óc bén nhạy linh hoạt, tự tin
Luôn cảm thông, chân thực tạo an bình.
Thì Niết Bàn ngay tại đây khi còn thân xác !

Nhìn vào tương lai… sức khỏe phải luôn khao khát!!
Giúp nâng cao nhân cách con người
Bi, Trí xuất hiện… hỷ lạc vui tươi
Phân biệt thiện ác trong mọi thao tác !

Thân khỏe tâm an… mới thanh tịnh giải thoát !

Huệ Hương

Comments are closed.