Đại Nguyện Quán Âm

Nhân ngày lễ vía Quán Âm
Mười hai đại nguyện phát tâm viết lời
Cho người soạn nhạc tặng đời
Đại nguyện thơ nhạc đổi dời nhân sinh.

Suốt con đường hành Bồ Tát đạo
Danh hiệu là Tự Tại Quán Âm
Vân du khắp cõi tầm thanh
Cứu nạn cứu khổ viên thành đạo tâm.

Vô lượng kiếp không màng gian khổ
Tâm nguyện là cứu độ người đời
Biển Đông sóng gió tơi bời
Quán Âm linh hiển vớt người lênh đênh.

Chốn ta bà Quán Âm qua lại
Nhân loại thường giết hại lẫn nhau
Cứu người thoát khỏi khổ đau
Dạy người hướng thiện mau mau tu hành.

Quỷ yêu đầy ác tính sân hận
Hại người giết vật chẳng thương tình
Trừ ma quỷ, diệt yêu tinh
Độ chúng thấu suốt vô minh tội lầm.

Nhành Dương liễu xanh tươi trong sáng
Rưới Cam lồ thấm mát thân tâm
Chúng sanh ngộ đức tánh nhân
An lạc vui sống dứt sầu bi ai.

Tâm bình đẳng, Từ Bi Hỷ Xả
Không phân biệt thiện ác sơ thân
Chỉ cần cầu khẩn Quán Âm
Viên Thông ban pháp khổ trần gian tan.

Độ thế nhân không sa địa ngục
Chẳng đọa vào ngạ quỷ súc sanh
Ác thú hung dữ nhe nanh
Oai thần hiển lộ thú đành quay lưng.

Kẻ phạm tội ngục tù giam giữ
Chịu cực hình tra khảo nhiều lần
Thành tâm sám hối khẩn cầu
Quán Âm minh chứng tội sâu không còn.

Chúng sanh đắm chìm trong biển khổ
Thuyền cứu độ pháp nguyện biến thành
Chở che về đến bến lành
An nhàn thọ hưởng trăng thanh sen hồng.

Danh hiệu Quán Âm chuyên trì niệm
Lúc lâm chung ý nguyện vãng sanh
Đài sen tàn lọng tràng phang
Quán Âm tiếp dẫn Lạc Bang đưa về.

Cõi Cực lạc Di Đà thọ ký
Nối nghiệp cha thiết chí phụng hành
Tiếp người đức hạnh tâm thành
Đón người thoát khỏi tử sanh luân hồi.

Thân trang nghiêm linh quang vô lượng
Mười hai đại nguyện hạnh vô biên
Ta bà Cực lạc U minh
Hành Bồ Tát Đạo chúng sinh an lành.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.