Pháp Bảo Nhiệm Mầu Thay

PHÁP BẢO NHIỆM MẦU

Hãy lắng nghe tiếng thì thầm của Pháp
Pháp là chân lý ngọn đuốc soi đường
Pháp sẽ giúp ta nhận định tỏ tường
Pháp hoàn hảo, và muôn đời tối thượng

Mỗi giai đoạn khác môi trường lý tưởng
Trình độ tập tu phát triển mỗi ngày
Phẩm chất chính mình phụ thuộc đổi thay
Ta chợt thấy thiếu gì… Lắng nghe cho kỷ

Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ vẫn chưa hoàn mỹ ?
Quán sát, sẵn lòng, rộng mở cái nhìn
Đừng hài lòng trong ốc đảo yên bình
Còn rất nhiều điều mình chưa khám phá

Hiện tại đúng sai… Vị lai quảng bá
Pháp hộ trì làm tôn chỉ cho ta
Con đường hướng thượng trước mắt hiện ra
Nhiệm mầu thay… tri ân nguồn Pháp Bảo

Huệ Hương – Melbourne 1/5/2018Nhiệm Mầu Thay…

Nhiệm mầu thay… từng lời trong Phật Pháp
Chiêm nghiệm qua những hiện hữu đời thường
Sự vật nào cũng nhơn quả tỏ tường
Thật đơn giản mà thậm thâm tối thượng

Nhiệm mầu thay… chấp: khẩu, ý, hành, tưởng
Chỉ tự mua… thêm phiền não mỗi ngày
Giữ tĩnh lặng nào tác động đổi thay
Không để NGÃ chao lăn… TÂM Định kỹ

Nhiệm mầu thay… DUYÊN SANH thật hoàn mỹ
Quán sát nhiều phần tử hợp chung hình
Cộng nghiệp nhưng biệt lẻ… tạo riêng mình
Nhiều “Nhuyễn Hóa”… đợi chờ ta khám phá

Nhiệm mầu thay… lý Di Đà quảng bá
Sự thật nằm trong đối trị mà ra
Tham, sân, si, chấp ngã… dẫn đường ma
Thoát… “Đối Đãi, Diệt Vô Minh” Pháp Bảo

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.