Liễu Liễu Thường Tri

Kính lạy Đấng Thế Tôn, Bậc Đại Giác !
Lời dạy của Ngài liễu liễu thường tri,
Vẫn biết Như Lai không đến không đi…
Vượt bộc lưu… không dừng lại, không bước tới. !

Mỗi mỗi ngày chiêm nghiệm thêm điều mới,
Hai chữ bình thường thật khó làm sao
Hạnh phúc, khổ đau phải thấy như nhau,
Từ bi bình đẳng trước sau không xê dịch

Như nhạn bay qua không lưu dấu tích
Không cầu không đợi có được Như Ý Châu …
Biển tâm vừa bao la lại quá thâm sâu,
Ngàn vạn kiếp may ra … lặn tận xuống đáy

Khi trí tuệ mẫn tiệp khởi lên cảm khái,
Chúng sinh vô biên hẳn phải trùng trùng duyên.
Giúp thì dễ nhưng cứu khổ oan khiên,
Phải tuỳ phước lực người nhận từng tích tụ !

Chắp tay sen kính ngưỡng Pháp được truyền thụ …
Nắm lá trong tay Phật …học đến muôn đời,
Cam lồ thấm dần vào mà chẳng hề vơi …
Để thiết lễ Khánh Đản Đấng Từ Phụ từng giây phút !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.