Khúc Ca Hân Hoan Được Tham Dự Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2647

Niềm hỷ lạc trào dâng sau khi dự Đại Lễ !
Được tỏ bày lòng tịnh tín bất thối đến Ngài
Được tri ân Bồ Tát Việt Nam quá anh tài
Cùng đảnh lễ quý Trưởng Tử Như Lai đang phụng hiến!

Từ khi bắt đầu học Đạo đã phát nguyện
Và giờ đây luôn mãi mãi về sau ….
Sẽ hành trì giới luật, tinh tấn tu tập đạt chuẩn cao
Thực hiện phương châm…
Giới Định Tuệ, Bốn Tâm vô lượng phát triển !

Kính đa tạ Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản ….
tạo cơ hội cho Phật Tử lắng lòng chiêm nghiệm !
Ôn lại lịch sử Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,
Cùng lời dạy vượt thời gian, bất khả tư nghỉ
Mang hạnh phúc thật sự đến người học Phật Pháp!

Kính nguyện giữ mãi truyền thống…
nghi thức lễ tắm Phật mang ý nghĩa sâu sắc, to tát
Chuyển tải được giá trị đạo đức tâm linh
“Nếu từng sát na biết gội rửa thân tâm mình”
Sẽ có được thanh tịnh an lạc,
… thoát nguyên nhân gây Khổ !

Kính tri ân Thầy, Tổ phương tiện giáo hoá cứu độ
Chân lý thời đại vẫn thích hợp không biến dời
Miễn sao tâm không ô nhiễm, cấu uế mọi thời
Thì Chánh pháp tồn tại theo giá trị nhân bản !

Thật hoan hỷ khi tham dự Đại Lễ Phật Đản!
Ngây ngất sống trong hạnh phúc mênh mang
Cảnh chùa trang trí lộng lẫy huy hoàng
Với mục đích tỏ bày …
lòng kính ngưỡng bậc toàn giác, đạo sư vĩ đại !!

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh

Melbourne 4/6/2023
Phật tử Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.