Trưởng Tử Như Lai


Lời hứa đầu năm … sẵn sàng nhập cuộc
Điều đầu tiên khám phá rõ nội quy
Cảm phục thay nhiệm vụ khó … TRỤ TRÌ
Vừa hoằng pháp, vừa trong ngoài … xứng đáng !!!

Trụ … Pháp Vương gia, Trì … Như Lai Tạng
Vinh nhục thế gian, Tâm vẫn như nhiên
Thuận nghịch thị phi, chẳng chút buồn phiền
Ái từ, Nhẫn nhục … luôn là trọng yếuBình đẳng giáo hoá … tuệ tri … tỏa chiếu
Thể nghiệm tinh ba Phật Pháp nhiệm mầu
Lợi ích quần sanh … dù … khổ nhọc đến đâu
Hạnh nguyện… tiến bước đều sau … chân Phật

Trưởng tử Như Lai … nhiệm vụ tròn … hoàn tất !!!

Huệ Hươmg

Comments are closed.