Đôi Khi…


Đôi khi ngồi xuống quán tâm
Thấy rằng ngay đó muôn ngàn chúng sinh

Vô tình và cả hữu tình
Đến đi qua lại tử sinh xoay vần
Thôi thôi ta cũng nhẹ nhàng
Khẽ thôi tất cả…Niết Bàn vào mau
Kim Cang được giảng dạy sâu
Là tâm hàng phục chẳng lâu chút nào

Căn trần dính mắc ra sao
Nên sanh ý thức ..phải cho xa lìa
Thiền sư Bá Trượng dạy ta
Làm như thế đó chính là an tâm

Lời Thầy ý Tổ mãi vang
Dẫu rằng covid .. đang ngăn đến chùa
Nhưng mà nghĩ cũng nào xa
Vì còn tu mãi chưa lìa kệ kinh

Dẫu rằng muôn vạn chúng sinh
Ưng vô sở trụ .. thật tình an tâm

Minh Nghiêm

Comments are closed.