Video Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -1

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -2

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -3

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -4

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -5

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -6

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -7

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -8

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -9

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -10

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -11

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -12

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -13

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -14

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -15

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -16

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -17

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -18

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh, Slide Show. Bookmark the permalink.